SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KONZULTAČNÍCH ČINNOSTÍ

I.

Smluvní strany

Dodavatel:

BFC GROUP s.r.o.

Se sídlem:  Černokostelecká 2111/131, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČ: 10854215

Zastoupenou Ing.Michalem Ševčíkem, jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, složka 348503

Dále jen “dodavatel”

 Objednatel:

 XXXXXXXX

Se sídlem: XXXXXXX

IČ:  XXXXXX

Zastoupenou: xxxxxxxxxxxx

 Dále jen “objednatel”

 II.

Předmět smlouvy

 Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje pro objednatele provádět konzultační činnosti v oblastech ekonomického poradenství zejména na pokyn objednatele či v dobrém zájmu objednatele.

Konzultační činností se považují činnosti:

účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;

  1. ekonomické poradenství, včetně poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků
 • Objednatel se zavazuje:

–  předávat dodavateli informace potřebné k řádnému plnění této smlouvy, zejména týkající se předmětu a sjednaného rozsahu díla či činnosti.

 • Objednatel se zavazuje dodavateli:

– zajistit přístup do prostor provozovny ( provozoven), v němž má být předmět smlouvy plněn, či do míst do kterých má mít dodavatel oprávněný zájem vstupu, nebrání-li tomu jiný právní důvod.

– Dodavatele informovat o podmínkách vstupu, časovém prostoru pro výkon sjednaného díla, a termínech plnění.

– nebránit řádnému provedení sjednaných činností či dohodnutého díla.

– informovat dodavatele o případných překážkách v realizaci činnosti či díla.

– informovat jednatele dodavatele či mocněného zástupce o nedostatcích prováděných činností či díla a to bezodkladně na e-mailu xxxxxxxxx či jiném předem dohodnutném způsobu.

– zabývat se překážkami či nedostatky významnými pro plnění této smlouvy zjištěnými dodavatelem, které mu zhotovitel sdělí na email: XXXXXX či jiným předem dohodnutým způsobem.

 

 • Za podmínek dle této smlouvy se mohou smluvní strany dle požadavku objednatele dohodnout i na realizaci dalších činností či prací ve prospěch oprávněného zájmu objednatele a to na základě samostatné dohody s určením ceny za výkon těchto prací. Takovéto plnění není předmětem této smlouvy a nepovažuje se za sjednanou konzultační činnost dohodnutou v rámci této smlouvy.

 

 6) Dodavatel se zavazuje:

– sjednané konzultační práce provádět řádně, pečlivě a svědomitě, dle pokynů a v oprávněném zájmu objednatele.

– nerušit nadbytečně výkonem své konzultační činnosti zaměstnance objednatele nebo objednatele, nenarušovat pracovní program objednatele a provoz objednatele,

– dodržovat bezpečností předpisy objednatele, vnitřní předpisy objednatele, směrnice a jiné další vnitřní právní normy, se kterými jej objednatel výslovně a prokazatelně seznámí.

 

7)Dodavatel je oprávněn plnit předmět smlouvy prostřednictvím třetí osoby – fyzické osoby či právnické osoby na základě smluvního vztahu (pracovního poměru, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy). Dodavatel však odpovídá za řádnou kvalitu provedené práce.

 

 • Dodavatel je vázán povinností mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, údajích, osobních údajích a informacích, se kterými se případně seznámí při plnění svých pracovních povinností, když veškeré takovéto údaje jsou údaji, jež podléhají zákonné ochraně a jejichž vyzrazení by mohlo způsobit škodu subjektu údajů. Chráněny jsou zejména osobní a citlivé údaje fyzických osob. Dodavatel se zavazuje učinit na své straně veškerá opatření, aby nedošlo z jeho strany k vyzrazení, neoprávněnému přenosu či jiného neoprávněného zpracování osobních a citlivých údajů fyzické osoby. Objednatel se zavazuje dodržovat vůči zhotoviteli vis-á-vis stejné povinnosti dle tohoto odstavce, a to ve vztahu k údajům týkajících se zhotovitele a všech osob použitých zhotovitelem k plnění této smlouvy.
 • Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na nezákonnost, nesprávnost či nevhodnost kteréhokoliv jeho pokynu ihned poté, co takovou skutečnost zjistil způsobem obvyklým dle dohodnutých podmínek smlouvy. Dále je oprávněn takový pokyn neučinit, přičemž toto řešení nelze brát jako vadu plnění smlouvy.
 • Dodavatel je oprávněn si pořizovat kopie či fotokopie veškerých dokumentů a dat potřebných pro bezprostřední výkon své činnosti, nebrání-li tomu jiný právní důvod.

 

 

III.

Cena díla

 

 • Cena za provádění konzultační činnosti se sjednává ve výši XXX XXX Kč za měsíc bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k nezbytnému odběru vody a elektrické energie v režii objednatele.
 • K ceně za konzultační činnost bude připočten paušální příspěvek XXX XXX, – Kč bez DPH na úhradu nákladů s vedením dokumentace a údržbou systému dodavatele.
 • V dohodnuté ceně jsou zahrnuty pouze služby, které jsou sjednány v článku 1) odst. 1. této smlouvy.
 • Pokud při výkonu sjednaných prací, nebo v přímé souvislosti s nimi vzniknou mimořádné okolnosti, které vyžadují smluvně neupravenou činnost, poskytne zhotovitel tyto služby po dohodě s objednatelem.
 • Případné vícepráce předem odsouhlasené dodavatelem a objednatelem jsou zatíženy částkou XXX XXX,- Kč za každou započatou  hodinu a budou fakturovány samostatně na základě předloženého výkazu práce.
 • Faktura a konzultační práce, paušální příspěvek či předem dohodnuté, je splatná do 14ti dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury – daňového dokladu zhotovitele objednateli, a to vždy po uplynutí měsíce, za který je cena vyúčtovávána.

4) Pro případ prodlení objednatele s úhradou dodané faktury si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pro případ prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů ode dne splatnosti je dodatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

 

 

 

IV.

Doba trvání smlouvy

 

1) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu této smlouvy.

 

2) Kterákoli smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět, a to v 2 měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 

 

 

 

V.

Další ujednání

 

1) Objednatel se zavazuje jakékoli skutečnosti týkající se plnění této smlouvy projednávat výlučně a jen s určenou kontaktní osobou zhotovitele, kterou se rozumí osoba jednatele dodavatel či jím zmocněnou osobou. Objednatel není oprávněn jednat o podmínkách této smlouvy s osobou vykonávající konzultační práce a práce s nimi spojené. Objednatel není dále oprávněn zjišťovat mzdové, právní ani jiné skutečnosti týkající se závazkového právního vztahu dodavatele a osoby vykonávající konzultační práce. Objednatel se dále zavazuje, že osobě, která bude konzultační práce provádět, nebude nabízet uzavření pracovního ani jiného obdobného ani závazkového právního vztahu. V případě, že k uzavření pracovního nebo jiného obdobného právního vztahu dojde, či vznikne faktická spolupráce mezi objednatelem a osobou provádějící konzultační práce a tyto osoby budou v oblasti konzultačních či ekonomických prací spolupracovat, objednatel se zavazuje dodavateli   uhradit smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč a to do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy dodavatele.

 

2) Smluvní strany se dohodly, že za osobu objednatele bude ve věcech této Smlouvy jednat na základě plné moci také další společnosti (dále jen zmocněnec) , je-li to v zájmu objednatele. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zmocněnec je oprávněn (s právními účinky pro objednatele) zejména kontrolovat kvalitu provedených prací dle této smlouvy, notifikovat zhotoviteli vady plnění dle této smlouvy, a požadovat odstranění vad, apod.. Tím není vyloučena možnost objednatele jednat se zhotovitelem přímo prostřednictvím statutárního orgánu objednatele.

 

3) Plnění této smlouvy započne dnem.

 

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1) Tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě obou smluvních stran, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu.

2) Tuto smlouvu lze měnit písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím (2) provedení, z nichž jedno obdrží objednatel, jedno dodavatel.

 

V Praze

 

 

 

………………………………………..                                     ……………………………………

za Dodavatele                                                                  za objednatele

 

Ing. Michal Ševčík, jednatel