Finanční analýza pro všechny

Finanční analýza je klíčovým nástrojem pro finanční řízení podniku. Je to systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví, který propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku. Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout obraz o jeho hospodaření. Finanční analýza by měla rozpoznat finanční zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl využít jako příležitost. Používá se k rozhodování o optimální kapitálové struktuře, dividendové politice, cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd.

Kromě toho jsme připravili kartičky pro volné použití, které mohou být užitečné pro praxi.