Kdo se nepoučí z minulosti, musí si jí prožít znovu

V tomto nebo nejpozději v příštím týdnu, byste měli mít k dispozici první drafty účetních výkazů za rok 2023.

Jak jste dopadli?
Máte radost?

Ještě je nemáte?
Velká chyba!

Minulost tu není, abychom jí měnili, ale abychom se z ní poučili.
Čím později je získáte, tím později zjistíte co jste udělali špatně.

➡️Finanční výkazy zobrazují finanční situaci účetní jednotky.
✔️Poskytují informace o majetku, závazcích a vlastním kapitálu účetní jednotky.
➡️Základními účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow.
❗Další výkazy jako výkaz o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce ještě chvíli počkají, teď jsou důležitější inventury.

➡️Rozvaha poskytuje přehled o finanční pozici podniku, tedy o jeho majetku a zdrojích krytí k určitému datu.
✅Díky rozvaze posoudíte finanční stav společnosti, zda prosperuje či nikoliv.

➡️Výkaz zisku a ztrát informuje o tom, jak si firma vedla během konkrétního účetního období.
✅Zobrazuje výnosy a náklady vedoucí k jejich dosažení za uplynulé období.

➡️Výkaz cash flow ukazuje, jakým způsobem se peníze pohybují v podniku.
✅Zobrazuje příjmy a výdaje podniku a umožňuje sledovat, jakým způsobem se peníze v podniku využívají a kde jsou vázány..

✔️Tyto výkazy jsou klíčové pro firemní řízení, umožňují sledovat vývoj svého podnikání a pomáhají plánovat budoucnost.
❗Pomocí nich můžete například zjistit:
1️⃣ jaké byly, jsou a budou náklady a výnosy,
2️⃣jaké mají zásoby
3️⃣a jaké závazky musí splatit.

➡️Je důležité mít na paměti, že účetní data jsou základem pro firemní řízení a jejich správné a včasné zpracování je klíčové pro jejich interpreaci a úspěch v podnikání.
❗Ti kdo je nemají, jsou v nevýhodě a přicházejí o konkurenční výhodu.

Toto je jeden z hlavních benefitů, který získáte spoluprácí kvalitní účetní firmou, která zajistí nejne správné zpracování účetních dat, ale umožní i podnikatelům plánovat budoucnost svého podnikání.
Pokud již máte první drafty výkazů, můžete se soustředit na jejich detailní analýzu a plánování budoucího roku. Gratulujeme.
Pokud nejste spokojeni s vaším stávajícím dadavatelem účeních služeb, zamyslete se nad změnou.

Ale, jak najít tu pravou? Inspirujte se třeba u nás v BFC GROUP ® nebo ještě lépe, domluvte si s námi schůzku a probereme možnosti spolupráce.
hashtag#bfcgroup hashtag#účetnictví

Diskuze